« przejdź do strony z ofertą

Optymalizacja procesów biznesowych

Nieefektywne procesy = upadłość

Jak pokazują badania przeprowadzone w krajach wysokorozwiniętych przeciętna długość życia przeszło 60% firm wynosi 5 lat, a blisko 80% działa nie więcej niż 10 lat. W związku z niespokojną sytuacją na rynkach światowych tendencja ta najprawdopodobniej będzie się jeszcze bardziej pogłębiać. Doskonale obrazuje ten stan zdanie: „Na rynku istnieją dwa rodzaje przedsiębiorstw: te, które muszą upaść i takie, które mogą się jeszcze uratować”. Takie zjawisko jest nieustającym bodźcem, który zmusza firmy do ciągłego nadążania za zmianami. Koniunktura na rynku, konkurencja lub sytuacja polityczna są przykładami jak wiele czynników wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W takich warunkach koniecznością stają się działania dostosowujące firmy do ciągle zmieniającego się otoczenia. Opierając się na doświadczeniu J. Womaca zakładamy, że „nie powstało jeszcze nic takiego co nie mogłoby być udoskonalone”.


Trochę teorii

Funkcjonowanie każdej firmy opiera się na przepływie ludzi, informacji, materiałów oraz kapitału. Wymienione zasoby podlegają określonym ustrukturyzowanym procesom. Postępujący rozwój techniczny oraz dynamika zmian otoczenia sprawiają, że aby firma mogła pozostać konkurencyjna, musi stale monitorować swoje procesy i dostosowywać je do realiów rynkowych. Działanie nakierowane na usprawnienie procesów zachodzących w firmie nazywamy optymalizacją procesów biznesowych. LOCC wspiera swoich Klientów w optymalizacji strategicznych procesów poprzez doradztwo w zakresie poprawy sprawności operacyjnej, redukcji kosztów, zmian organizacyjnych oraz identyfikację i korektę nieefektywności w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy. Poniżej zamieszczono fragment analizy strumienia wartości w jednej z dużych firm produkcyjnych:

Process Optimalisation

Rezultatem naszych prac jest znaczące obniżenie kosztów (nawet o kilkadziesiąt procent), poprawa jakości i terminowości, co w konsekwencji daje większe zadowolenie klientów oraz wzrost zysków osiąganych przez firmę.

Przewiń do góry